علمي


مارهای ترسناک

بیش از 2500 گونه مارروی کره خاکی زندگی می کنند که حدود 50 نوع از آنها برایانسانها کشنده است. بعضی مارها مثل "بوا" و "پیتون" به دوربدن قربانی می پیچند و با فشار زیاد آنها را می کشند. مار ها هر سال حدود 60 هزار نفر را می کشند.
اغلب این افراد را مارهای کبری می کشند. گردن این نوع مار برای هشدار دادن به شکار پهن می شود. این مار امواج صوتی را از طریق زمین احساس می کند. غده های زهر سازدر سر مار قرار دارد و زهر با دندان های نیش وارد بدن طعمه می شود. مار ها تخم گذارند و پوست تخم های آنها شبیه چرم است.

شاید فکر می کنید مار کبری بدترین و سمی ترین ماراست¸ اما این طورنیست¸ چون افعی ها خطرناک ترند. آنها روی سرشان دو حسگر گرمایی دارند که در تاریکی هم می توانند طعمه خود را پیدا کنند و از آنجا که دندان های نیش آنها تو خالی است¸ زهر بیشتری وارد بدن می کنند. نوع دوم مار کبری "زهر افکن" است. محل زندگی این نوع مار که 2.5 متر طول دارد¸ جنوب صحرای آفریقاست. اگر زهراین ماررا خشک کنند و به 165 نفر تزریق کنند¸ همه آنها می میرند. اما مارزهرخود را تف می کند¸ اگر زهر روی پوست بریزد¸ هیچ اتفاقی نمی افتد¸ ولی اگرتوی چشم که هدف اصلی مار است بریزد¸ چشم را در خودش حل می کند. مارها مژه ندارند¸ چون اصلا پلک ندارند. حباب های شفافی که در چشم آنهاست¸ از چشمآنها محافظت می کنند و هر قدر ماری عصبانی تر باشد¸ زهر او کشنده ترخواهد بود. اگربا یک مار برخورد کردید¸ فاصله مطمئنی را با او حفظ کنید¸ چون مارها نمی توانند بیش ازنصف طول خود بپرند.
-------------------------------------------

درمان بیماریهای صعب العلاج با حشرات رنگارنگپژوهشگران می گویند رنگ های هشدار دهنده حشرات میتواند به کشف داروهای جدید برای بیماری هایی سرطان و امراض مناطق حاره ای کمک کند. به گزارش ایسنا¸ سوسک های با رنگ روشن یا لاروهای پروانه که روی یک گیاه در حال جویدن غذا هستند¸ می توانند نشانه وجود ترکیبات شیمیایی فعال علیه خطوط سلولی سرطانی و بیماری های انگلی حاره ای باشند. پژوهشگران معتقدند چنین سرنخ هایی می توانند سرعت کشف دارو های جدید و ایجاد بینشی درباره روابط اکولوژیک بین گیاهان حاره ای-جنگلی و حشراتی را که از آنها تغذیه میکنند¸ افزایشدهد. یکی از این پژوهشگران می گوید: این یافته ها به طور فوق العاده ای شگفت انگیز و مهم هستند.
نتایج این تحقیق میتواند تاثیر مستقیم و مثبتی روی آینده درمان های پزشکی برای بسیاری از بیماری ها داشته باشد. برای این تحقیق¸ دانشمندان از گیاهانی بهره گرفته اند که تا کنون ترکیبات ضد سرطانی آنها شناخته شده است. آنهایی که ثابت شده علیه برخی از انگل های خاص ناقل بیماری های فعال هستند و گیاهانی که چنین فعالیتی ندارند. این پژوهش نشان داد که لاروهای سوسک و پروانه ها با رنگ های هشدار دهنده روشن به میزان قابل توجهی روی گیاهان بیشتر مشاهده می شوند که این گیاهان حاوی ترکیبات فعال علیه بیماری های خاص از جمله سرطان سینه و مالاریا هستند. اما درباره گیاهانی که چنین خواصی ندارند¸ این تاثیر دیده نمی شود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ایول مطالب باحالی بود