شرايط براي پرورش و رشد قارچ
تهويه:
تهويه در محيط اتاق کشت بايد بطور يکنواخت انجام شود و نبايستي روي سطح کشت را بيش از حد نياز هوا داد و تهويه در کليه نقاط اطاق بطور يکنواخت باشد.

درجه حرارت:
چنانچه درجه حرارت بستر کشت به کمتر از 14 درجه برسد و درجه حرارت محيط اطاق به حدود 5/7 درجه برسد بايستي اطراف بستر را با پارچه ضخيم پوشاند تا مانع تبادل حرارت به محيط شود. براي سرعت رشد قارچ مي توان درجه حرارت محيط را به 5/14 درجه رساند و ميزان تهويه را بالا برد ولي بايد دقت شود که جهت حرکت هوا به طرف سطح قارچ نباشد.

رطوبت هوا و آبياري:
در موقع تشکيل قارچ، محيط اطاق احتياج به رطوبت دارد. بطور متوسط بهترين درجه رطوبت براي کشت بين 70 - 80 درصد مي باشد. چنانچه درجه رطوبت هوا از اين مقدار کمتر شود سطح کلاهک ها ترک برداشته يا سطح کلاهک قارچ لک دار مي شود علاوه بر اين سطح بستر خشک شده و احتياج به آبياري بيشتري دارد. براي تقليل ميزان رطوبت هوا لازم است در نقاط مختلف اطاق، رطوبت سنج هاي کار گذاشته شود و بطور مرتب مورد بازديد قرار گيرد. در صورتي به علت خشک شدن خاک سطح بستر، احتياج به آبياري است. بايستي به وسيله غبار پاش روي سطح خاک آن هم بحدي که آب در سطح بستر جريان پيدا نکند و يا در يک جا جمع نشود آبپاشي کنيد. آبياري را با آب خالص و با درجه حرارت 32 درجه و بسيار با احتياط انجام دهيد.

درجه حرارت محيط:
چند هفته پس از روکش کردن سطح بستر، ميسيليوم هاي قارچ تمام سطح بستر را پر نموده و بطور متوسط 7-8 هفته پس از کاشت اسپون، قارچ هاي کوچک سر سنجاقي در تمام سطح کشت ظاهر مي شوند. در اين موقع درجه حرارت بستر بايستي بين 10 -14 درجه باشد ولي هر اندازه قارچها رشد بيشتري پيدا نمايند مي توان درجه حرارت را از 14 به 5/16 رساند و ميزان تهويه را نيز بالا برد ولي بايد دقت کرد که جهت حرکت هوا، به طرف سطح قارچ نباشد.

تقويت خاک بستر:
پس از آنکه قارچها بزرگ شده و نزديک به برداشت شوند مي توان روي سطح بستر کود مايع پاشيد ولي بايد دقت نمود که روي کلاهک قارچ پاشيده نشود اين عمل در بالا بردن ميزان محصول بسيار موثر است.

برداشت محصول:
به محض آنکه رشد قارچ بحد کافي رسيد و تاج آن شکل کامل خود را پيدا نمود بايستي قارچهاي رسيده را جمع آوري نمود و بطور مرتب در طول بستر کشت، بررسي کرد و قارچهاي رسيده را جمع آوري کرد. قارچهايي که ترک برداشته و چتر آن باز شده باشد ارزش بازاريابي ندارند. علاوه بر اين وزن آن کم مي شود و همچنين قارچهايي که زودتر از موقع چيده شوند وزن آنها سبک بوده و از قارچهاي درجه دو محسوب شده و ارزش غذايي
کمتري دارد.
در موقع جمع آوري نبايد از سبدهاي بزرگ براي اين منظور استفاده نمود. زيرا فشار قارچهاي روي سبد موجب مي گردد که قارچهاي زيرين خراش برداشته و سياه شوند براي جمع آوري قارچ، کافي است کلاهک را در دست گرفته و يک پيچ به آن داده تا پايه آن از زمين جدا شود و بلافاصله ساقه کثيف و آلوده را با چاقوي تيز قطع کرد. و قارچ تميز را داخل سبد گذاشته و حتي المقدور جمع آوري با دستکش انجام گيرد. بهره برداري هر 15
روز يکبار انجام مي گيرد و اين برنامه مدت دو تا سه ماه به طول مي انجامد.

تنظيم تعداد پين های قارچ بر روی بستر پرورش
يکی از روش های اجرائی تاثير گذار بر تعداد پين و سايز قارچ روی بستر تغيير در ميزان دمای هوای سالن می باشد . اعمال تغييرات در درجه حرارت هوای سالن امری است که می توان به سرعت آن را در سالن اجرا نمود . پيش بينی ميزان co2 موجود در سالن کار دشواری است ولی می توان بطور موثری از آن بهره برداری نمود يعنی در خلال افزايش ميزان co2 هوای سالن می توان به اهداف مورد نظر کيفی و کمی رسيد. زمان استفاده از پارامتر دمای هوا سالن بمنظور تاثير آن بر روی تعداد پين ها زمانی است که پين های اوليه بستر شروع به رشد می کنند تصميم گيری در خصوص تعيين زمان دقيق اين اقدام کار دشواری است انجام زودتر از اين زمان کاهش در تعداد پين و به دنبال آن صدمات حاصل از کاهش کمی محصول را خواهد داشت از طرف ديگر تاخير در آن می تواند افزايش در کميت توليد ولی صدمات وارده به کيفيت محصول را بهمراه افزايش دستمزد پرسنل داشته باشد که اين امر مستقيماً منتج به افزايش هزينه های توليد می گردد. موضوع مهم در اين بحث ميزان دمای کمپوست است لازم بذکر است که دمای کمپوست به راحتی تحت تاثير دمای هوای سالن قرار می گيرد و در حالت کلی حتی تغييردرجه حرارت هوای سالن به ميزان نيم درجه سانتيگراد می تواند تغييرات زيادی را در محيط داخلی سالن ايجاد که می توان اين تغييرات را حتی 24 ساعت پس از بازگشت دمای هوا به دمای پيش از تغييرات رويت نمود.

تغيير رنگ قارچ در زمستان
در شرايط اقليمی بسيار خشک حفظ و تنظيم ميزان رطوبت نسبی سالن پرورش قارچ در دامنه ايده آل آن کار دشواری است اگر رطوبت نسبی محيط خارج از سالن بسيار اندک باشد به منظور تامين رطوبت سالن در دامنه ايده آل به تلاشهای متنوعی نياز خواهد بود. بعنوان يک اصل در پرورش قارچ ميزان co2 سالن بايد در بالاترين ميزان تعيين شده ( در سالن پرورش قارچ دارای قارچ ، 1800 پی پی ام ) نگهداری شود. اگر ميزان co2 سالن بيشتر از حد تعريف شده باشد تاثيراتی بر روی قارچ خواهد داشت که در ادامه به تغيير رنگ سريع قارچ ختم خواهد شد. اگر امکان ايجاد رطوبت نسبی بالا در سالن وجود نداشته باشد ، بهتر است که اجازه داده شود رطوبت نسبی به حد پائين تر و با ثبات تری نزول کرده تا از اين طريق ضمن بهره گيری کمتر از هوای برگشتی سالن ( با هدف حفظ ميکروکليمای سالن در بهترين وضعيت) اقليم با ثباتی در سالن ايجاد گردد. اگر رطوبت نسبی در سالن افت قابل ملاحظه ای نمود (يعنی بطور متوسط 3% کمتر از حالت نرمال) يک راه برای تامين رطوبت، بکار گيری رطوبت ساز يا مه پاش در سالن است ولی بزرگترين عيب اين اقدام انتشار رطوبت در سالن و کندانس قطرات آب بر روی بستر، پين ها و قارچ های موجود بر روی بستر است پس بهتر است که با شروع دوره برداشت رطوبت سالن از طريق آب پاشی بر روی ديوارها و کف سالن تامين گردد.

هیچ نظری موجود نیست: