exam

اوراق امتحانی را با رنگ قرمز تصحیح نکنید

یکی از عواملی که درارتقای سطح تحصیلی و بهبود رفتار دانش آموزان در کلاس درس موثر است افزایش سطح عزت نفس آنان است. رفتار معلم می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر مثبت یا منفی ای روی عزت نفس دانش آموزان داشته باشد. برخورد معلم نباید به صورتی باشد که به عنوان مثال فقط به دانش آموزان خاصی توجه داشته باشد و مرتبا او را تشویق کند یا اینکه موجب سرخورده شدن دانش آموز دیگری بخاطر کسب نمره پائین یا شیطنت در کلاس شود. برخی از رفتار معلم بطورمستقیم روی ذهن دانش آموزان تاثیر می گزارد مانند: تشویق یا تحقیر کردن دانش آموز در جمع یا پای تخته بردن مکرر دانش آموزی خاص و اخراج کردن از کلاس از این دست هستند. ولی برخی از موارد جزئی و ظریف نیز می توانند تاثیر غیر مستقیمی بر ذهن وضمیر ناخودآگاه دانش آموزان داشته باشند.
اکثر معلمان برای تصحیح اوراق امتحانی یا بررسی تکالیف انجام شده دانش آموزان از خودکار قرمز استفاده می کنند. استفاده از خودکار قرمز برای معلمان تبدیل به سنت و عرف شده است. در حالی که قرمز یک رنگ منفی به حساب می آید. علائم و چراغ های راهنمائی و رانندگی که به منظورنشان دادن ممنوعیت وخطر هستند علائم هشدار دهنده و برچسب های مواد سمی همگی قرمز هستند. ذهن افراد جامعه نسبت به رنگ قرمز شرطی شده است و آن را به عنوان یک رنگ منفی پذیرفته است.
حالا تصور کنید به دانش آموزی برگه تصحیح شده امتحانی اش را بدهند که پر از علائم قرمز رنگی است که نشان دهنده اشتباهات و نمرات کسر شده او در امتحان است. این دانش آموز بجای آن که در پی فراگیری جواب صحیح باشد که معلم با خودکار قرمز زیر جواب غلط او نوشته است بیشتر تمایل دارد که برگه را از جلوی چشم خود دور کند زیرا رنگ قرمز به او تلقین می کند که "خنگ" است و بیشتر او را تحقیر می کند تا ترغیب به یاد گیری.
بهترین رنگ برای تصحیح اوراق امتحانی سبزاست. سبز در ذهن بسیاری از افراد رنگ مثبتی است و زمانی که برگه های امتحانی با رنگ سبز تصحیح شوند حالت "انتقاد سازنده" را بهخود می گیرند. نکته دیگر این است که هرگز روی جواب غلط دانش آموز یک علامت ضربدر بزرگ نکشید زیرا این علامت نیز مانند رنگ قرمز اثر بسیار منفی ای روی دانش آموز دارد. بهتر است بجای آن یک خط مورب روی پاسخ غلط بکشید.
منبع: pacificnet.net/mandal

هیچ نظری موجود نیست: