Victor Hugo

ويكتور هوگو
"به دور از نا امیدی زندگی کن"
ویکتور هوگو خالق آثار بزرگی چون بینوایان¸ مردی که می خندد¸ کارگران دریا و کوژ پشت نتردام بی تردید نویسنده ای است که با نبوغ خود غنای خاصی به ادبیات جهان بخشید. هوگو در دست نوشته هایش آرزو می کند¸ آرزو های قشنگ و بزرگی که خطاب به بشریت است:
اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی و اگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد و اگر این گونه نیست¸ تنهائی کوتاه باشد و پس از تنهائی ات نفرت ازکسی نیابی. آرزومندم که اینگونه پیش نیاید¸ اما اگر پیش آمد بدانی چگونه به دور از نا امیدی زندگی کنی.
برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی از جمله دوستان بد و ناپایدار¸ برخی نادوست و برخی دوست دار که حداقل یکی در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد.
و چون زندگی بدین گونه است برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی¸ نه کم و نه زیاد درست به اندازه¸ تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد تا که زیاده به خودت غره نشوی.
و نیز آرزومندم مفید فایده باشی نه خیلی غیر ضروری¸ تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است. همین مفید بودن کافی باشد تا تو را سر پا نگهدارد.
همچنین آرزومندم صبور باشی¸ نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند¸ چون این کار ساده ای است¸ بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر می کنند و با کاربرد درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی.
و امیدوارم اگر جوان هستی خیلی به تعجیل رسیده نشوی و اگر رسیده ای به جوان نمائی اسرار نورزی¸ و اگر پیری تسلیم نا امیدی نشوی چرا که هر سنی خوشی ها و نا خوشی های خودش را دارد که لازم است بگذاریم در ما جریان یابد.
امیدوارم دست نوازشگری داشته باشی¸ به پرنده ای دانه دهی و به آواز یک سهره گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهیش را سر می دهد چرا که به این طریق احساس زیبائی خواهی یافت به رایگان.
امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بفشانی هرچند خرد بوده باشد و با روئیدنش همراه شوی تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.
به علاوه آرزومندم پول داشته باشی¸ زیرا در عمل به آن نیازمندی و برای اینکه سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذازی و بگوئی: "این مال من است" فقط برای اینکه روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است.
و در پایان اگر مرد باشی¸ آرزومندم زن خوبی داشته باشی¸ و اگر زنی¸ شوهر خوبی داشته باشی که اگر فردا خسته باشی یا پس فردا شادمان باز هم از عشق سخن برانید تا از نو آغاز کنید.

هیچ نظری موجود نیست: