ايران چك 500000 ريالي


دو عكس زير مربوط به ايران چك هاي 500000 ريالي جديد بانك مركزي است كه حاوي تمامي اطلاعات امنيتي اين ايران چك مي باشد:هیچ نظری موجود نیست: