برنامه هاي بهداشتي در مزارع پرورش قارچ

يكي از مهم ترين عواملي كه در كنترل موفق آفات و بيماري ها در مزارع پرورش قارچ دخالت دارد رعايت برنامه هاي بهداشتي آن مجموعه مي باشد به منظور موثر بودن اين برنامه ها ،توجه خاص به نكات و مسائل به ظاهر كوچك (بويژه موضوع نور كافي در سالن هاي پرورش )نياز است .بايد بخاطرسپرد كه هدف اصلي ،پيشگيري از تكثير و رشد آفات و بيماريها به مؤثرترين شكل ممكن مي باشد.
با اين هدف، 13 توصيه بهداشتي ذيل مطرح مي گردد:

1- نظافت و پاكيزگي مزرعه :
در ابتدا بايدبايد توجه داشت كه شرايط گرم و مرطوب جهت رشد و تكثيرآفات و بيماريها فراهم است به محيطي كاملا" پاكيزه بمنظور جلوگيري از تكثير ارگان هاي بيماري زا كه در محيطي گرم و مرطوب قادر به رشد مي باشند نياز است .لذا نظافت محيط از نكات كليدي محسوب مي شود .كمپوست برگشتي سالن هاي پرورش در پايان هر دوره توليد بايد پس از cooked out بطور كامل از سالن هاي خارج و سپس با استفاده از آب تحت فشار ،تمامي ضايعات و پسماندهاي باقيمانده از سالن خارج گرددد، در ادامه تمامي سطوح با مواد ضدعفوني كننده از جمله محلول 2%فرمالين و يا premisan,prophyl,sudol ,environ با غلظت 4%ضدعفوني گردد.
در طول عمليات فوسيگاسيونfumigation بهتر است كه فن هواي برگشتي سالن روشن باشد تا از اين طريق اسپورهاي احتمالي موجود در سيستم هواساز نيز نابود گردد و براي موثرتر بودن آن بهتر است در طول اجراي اين عمليات ،دماي هواي سالن در 15 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي سالن نيز بالاي 50% حفظ شود.
تجارب بيان كننده اين مطلب است كه استفاده بيش از حد از محلول فرمالين در فعاليت هاي كنترلي قارچ trichoderma اثرات منفي دارد زيرا كه اين قارچ ،رشد خوبي در سطوحي كه با محلول فرمالين تيمار شده ،خواهد داشت.

2- فيلتريزاسيون هوا :
هواي ورودي و خروجي سالن هاي پرورش بايد از فيلترهاي مناسبي عبور داده شوند و در ادامه اين فيلترها بايد در پايان هر دوره پرورش تعويض گردد.

3- تشتك هاي حاوي محلول ضدعفوني كننده :
در جلوي درب ورودي فلزهاي توليد و سالن هاي پرورش ظروف ويژه حاوي محلول ضدعفوني كننده و يا اسفنج هاي آغشته به محلول ضدعفوني مستقر گردد.اسفنج ها و ظروف بايد در هفته يكبار شستشو و محلول آن تعويض گردد.

4- محافظت از خاك پوششي :
حفاظت از خاك پوششي بعنوان تركيب خارجي كه بصورت مستقيم با كمپوست تماس خواهد داشت و منبع بسيار مهمي از حيث آلودگي محسوب مي شود ،بسيار حياتي است .همچنين غبار برخواسته از كمپوست برگشتي آلوده به مراتب خطرناك تر از خاك مي باشد . محل تخليه خاك پوششي بايد كاملا" ضدعفوني شده و مسقف باشد .خاك پوششي آماده مصرف بايد توسط نايلون (پلي اتيلن) پوشيده شود .تمامي ابزار مورد استفاده در عمليات خاكدهي (ماشين آلات ،فرغون ،بيل و ...) بايد قبل از استفاده ضدعفوني گردد.

5- كنترل مگس هاي قارچ :
اقدامات موثر بمنظور كنترل دايمي جمعيت مگس هاي قارچ بايد بصورت مداوم و بويژه در اوايل فصول بهار و پائيز دردستور كار واحد قرار گيرد .لازم به ذكر است كه ضمن خساراتي كه لارو اين حشرات كه از ميسيليوم قارچ تغذيه ميكنند مانع از رشد پين ها ميشوند .حشرات بالغ نيز مهمترين ناقلين بيماريهايي نظيرcobweb,mycogone,verticillium مي باشد

6- ضايعات و پسماندهاي قارچ :
از آنجا كه پايه هاي قارچ و قارچ هاي ريخته شده بر روي بستر ،محيط بسيار مناسبي براي رشد و تكثير بيمارها مي باشد .بنابراين با اتمام عمليات برداشت اين مواد بايد تماما" از بستر جمع آوري و خارج گردد. پايه هاي قارچ و ساير ضايعات قارچي خارج شده از سالن نبايد در گوشه اي از مزرعه جمع آوري و دپو شود و از آنجا كه كه كيسه هاي پلاستيكي حاوي اين ضايعات محيط بسيار مناسبي براي تكثير آفات و بيماريها مي باشد .خروج روزانه آنها از مزرعه و انتقال به محل مناسب امر ضروري است .رعايت كامل موازين بهداشتي در سالن هاي پرورش بمنظور جلوگيري از ورود عوامل بيماري زا به مزرعه كه قادرند در محيط گرم و مرطوب تكثير يابند بسيار مهم است.

7- محوطه اطراف سالن ها :
محوطه اطراف سالن هاي پرورش بايد حداقل يكبار در هفته با آب شستشو و سپس با محلول مناسب ضدعفوني گردد.

8- بهداشت ابزار و وسايل مورد استفاده :
تمامي ابزار مورد استفاده كار در مراحل مختلف كار (از جمله چاقوي قارچ چيني ،دماسنج ها ،فرغون ها و ...) قبل از انتقال از سالني به سالن ديگر جهت استفاده بايد شستشو و ضدعفوني گردد.
9- رعايت ترتيب و نظم در اجراء فعاليت هاي پرورشي :تمامي بازديدها و فعاليت هاي پرورشي (بويژه برداشت) بهتر است كه از سالن هاي جوان تر (عاري از بيماري ) آغاز و به سالن هاي قديمي (آلوده) ختم گردد.

10- كمپوست برگشتي:
بايد توجه داشت كه در زمان تخليه يكي از سالن هاي پرورش هيچ نوع فعاليت ديگري (مثلا"خاكدهي و پركردن سالن) در مجاورت آن نبايد انجام گردد.ضمنا" محل نگهداري كمپوست برگشتي بايد تا آنجا كه مقدور است از سالن ها فاصله داشته باشد.

11- برخورد مناسب با انواع بيماري ها :
قارچ ها و لكه هاي بيمار را بلافاصله پس از مشاهده و شناسايي ،بايد بنحو مناسب و مختص به هر بيماري تيمار كرد زيرا كه اين عمل باعث كاهش ريسك فراگير شدن بيماري ها در مزرعه خواهد شد.

12- بهداشت لباس كار :
از آنجا كه اسپور و ميسيليوم بيماري هاي قارچي قادر است توسط لباسكار پرسنل از سالني به سالن ديگر انتقال يابد ،بهتر است تا براي هر سالن (يا هرنوع فعاليت ) لباس كار جداگانه اختصاص يابد.

13- تخليه سالن :
در زمان تخليه سالن ها بمنظور كاهش ميزان گرد و غبار در محيط ،ابتدا بر روي كيسه ها آب پاشي شود و سپس كيسه ها بدون آسيب ديدگي و پاره گي به داخل ماشين حمل انتقال يابند.
- هيچگاه كيسه ها در داخل سالن تخليه نگردند.
- در صورت امكان تيم ويژه تخليه تشكيل و تنها از آن براي عمليات تخليه سالن ها استفاده گردد.
-بمنظور جلوگيري از انتشار اسپور و ذرات كمپوست برگشتي توسط باد در مزرعه و اطراف آن ،كمپوست برگشتي بارگيري شده در ماشين حمل توسط پوششي مناسب كاملا پوشيده شود.

هیچ نظری موجود نیست: